Karamelato Kourveta, orange and white
Wool and cotton
Reference: T3450
Size in cms: 193 x 150
Price: £200.00